Advances in Computer Science Research

advances
Artykuły zamieszczone w Advances in Computer Science Research otrzymały pozytywne opinie recenzentów wyznaczonych przez Redaktora Naczelnego i Radę Naukową
The articles published in Advances in Computer Science Research have been given a favourable opinion by reviewers designated by Editor-In-Chief and Scientific Board

© Copyright by Politechnika Białostocka 2013

ISSN 2300-715X

This journal is the continuation of Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Informatyka
issued in the years 2002-2012, ISSN 1644-0331

The publication may not be reproduced in any way, without the written permission of the copyright holder
THE ADRESS FOR THE CORRESPONDENCE / ADRES DO KORESPONDENCJI:
„Advances in Computer Science Research”
Faculty of Computer Science / Wydział Informatyki
Bialystok University of Technology / Politechnika Białostocka
ul. Wiejska 45a, 15-351 Białystok
tel. 85 746 90 50, fax 85 746 97 22
e-mail: znpb@irys.wi.pb.edu.pl
http://irys.wi.pb.edu.pl/znpb

Druk: Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej
Nakład: 100 egzemplarzy

“Advances in Computer Science Research” są indeksowane w “Bazie zawartości polskich czasopism technicznych BazTECH” oraz “Index Copernicus” (ICV 2013=6.99)